Inhoud

Gebruiksvoorwaarden publicatietools

(dd 16/2/16)

Onder publicatietools wordt begrepen (dd 16/02/16):

  • UiTdatabank API
  • Agendawidgets: door publiq gehoste agendamodule
  • Culturefeed Module Suite, een set van Drupal-gebaseerde agenda modules

De agendawidgets en de Culturefeed Modules zijn gebouwd bovenop de UiTdatabank API.

I. Onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden

publiq biedt u de mogelijkheid om via het gebruik van UiTdatabank API op een eenvoudige wijze toegang te krijgen tot de gegevens van de UiTdatabank. De UiTdatabank API, hieronder API genoemd, is de web service beschikbaar via de URL te vinden op http://documentatie.uitdatabank.be. Hier staat ook alle technische documentatie.

Het gebruik van de API, van de databank “UiTdatabank” en van de gegevens van de UiTdatabank is slechts toegestaan indien u, zonder enig voorbehoud, instemt met alle hierna volgende voorwaarden en ze correct naleeft en toepast.

publiq behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik uit te breiden of te wijzigen. De meest actuele versie is steeds beschikbaar via http://documentatie.uitdatabank.be. Wij raden u dus aan om op geregelde tijdstippen deze gebruiksvoorwaarden te consulteren en te controleren op wijzigingen.

Met het begrip “gebruiker” wordt hierna bedoeld: de fysieke persoon, de entiteit of de rechtspersoon die gebruik maakt van de API en via deze API toegang krijgt tot de databank “UiTdatabank” en de gegevens van deze databank. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht of de gebruiker zelf rechtstreeks gebruik maakt van de publicatietools of hiervoor een beroep doet op bijvoorbeeld een IT-leverancier of softwareontwikkelaar.

II. Betreffende het gebruik van de UiTdatabank publicatietools

Service condities

Een gebruiker kan een project indienen om gebruik te maken van een van de publicatietools.

Omgevingen en toegang

Voor de API is er zowel een testomgeving als een productie-omgeving ter beschikking.

Voor de testomgeving is er een directe en gratis toegang.

Op vraag van de gebruiker kan publiq het project omschakelen naar de productie-omgeving. Hieraan is een jaarlijkse administratieve kost verbonden van 80€ excl BTW. Hierbij verwacht publiq een link naar het project/app die gebruik maakt van de API, om vrijblijvend feedback en tips te kunnen geven met betrekking tot een optimale inzet van de API.

publiq stelt ook generieke developer keys die toegang geven tot de productie-omgeving ter beschikking. Deze zijn voor tijdelijk gebruik om een proof of concept uit te werken, veranderen op onregelmatige tijdstippen en geven geen enkel recht op een voortdurend beschikbare dienst.

De API-sleutel (“access key”) die aan de gebruiker wordt toegekend, dient enkel voor persoonlijk gebruik en mag niet worden overgedragen of medegedeeld aan een derde partij.

Ondersteuning

Alle technische documentatie voor gebruik van de publicatietools is te vinden op http://documentatie.uitdatabank.be

Met betrekking tot het gebruik van de API bieden we geen gratis technische ondersteuning binnen bovenstaand kader

Ad hoc support is beschikbaar als professional service, en wordt aangerekend in manuren, met een minimum van 3u. Neem hiervoor contact op met vragen@uitdatabank.be

Voor de Culturefeed Drupal Modules gelden dezelfde service condities als voor het gebruik van de API.

Voor de widgets komt er behalve de administratieve kost inzake de access key ook een kost voor de hosting load bij (30€ exclusief btw/jaar).

Geoorloofd gebruik

Het gebruik van de publicatietools is niet toegestaan op een wijze die schade toebrengt aan publiq of om producten of diensten te ontwikkelen die het business model van de UiTdatabank direct of indirect ondergraven, namelijk het zo volledig mogelijk verzamelen en verrijken van vrijetijdsaanbod en dit ter beschikking te stellen van een groeiend en bloeiend ecosysteem met als finale maatschappelijke doelstelling participatieverbreding en participatieverdieping: “meer mensen, meer goesting, meer cultuur”.

Het gebruik van de publicatietools is enkel toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van de publicatietools voor andere doeleinden is niet toegestaan, tenzij de gebruiker hierover het uitdrukkelijke voorafgaand schriftelijke akkoord van publiq verkrijgt. De gebruiker mag noch het gebruik van de publicatietools noch de data die via de publicatietools ter beschikking gesteld wordt tegen vergoeding aan derden doorverkopen. Gebruikers van de publicatietools huldigen het share alike-principe (https://en.wikipedia.org/wiki/Share-alike).

De gebruiker mag geen gebruik maken van de publicatietools op een wijze die of voor een doel dat niet in overeenstemming is met de wet, in de meest ruime betekenis van het woord. Hieronder worden begrepen, zonder een exhaustieve opsomming te zijn, de regels van het toepasselijke internationale, nationale, regionale lokale recht of van het gewoonterecht. Zo dient u onder meer de regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten, inzake bescherming van de privacy en inzake bescherming van databanken te respecteren.

Het gebruik van de publicatietools is enkel toegestaan mits expliciete vermelding van de bron. Indien mogelijk vermeld je de bron onderaan op het detail van het evenement. Bijvoorbeeld, Bron: uitinvlaanderen.be. Daarnaast dienen de gestelde vereisten omtrent het opnemen van beeldmerken die publiq de gebruiker doorgeeft voor publicatie op het kanaal van de gebruiker gerespecteerd te worden. De beeldmerken en informatie zijn hier te vinden.

Eventuele aanpassingen en aanvullingen van de data, o.m. verrijkingen en correcties, moeten terugstromen naar de UiTdatabank. publiq moet deze aanpassingen kunnen verspreiden naar andere gebruikers.

Bij gebruik van de open source Culturefeed Modules eigent publiq zich het recht toe de broncode die de gebruiker bijkomend ontwikkelde op te vragen en te gebruiken voor eigen doeleinden en ter beschikking te stellen voor inzicht aan derden.

De gebruiker verbindt zich ertoe informatie verkregen via de publicatietools die privacygevoelig is niet lokaal op te slaan noch te gebruiken in het kader van de applicaties die men bouwt of aanbiedt.

Gebruikslimiet

Het aantal API calls per project, ongeacht de gekozen publicatietool, is beperkt tot 60.000 per dag. Indien een gebruiker dit aantal overschreden heeft, wordt het gebruiksrecht hem onmiddellijk ontzegd voor de resterende tijd van de desbetreffende dag. Bij herhaaldelijke overschrijding van het maximaal aantal oproepen behoudt publiq zich het recht voor om de gebruiker zijn gebruiksrecht te ontnemen door zijn persoonlijke sleutel onbruikbaar te maken. Indien de gebruiker meer calls nodig heeft, dan kan hij voorafgaandelijk afspraken maken met publiq.

Beschikbaarheid van API

publiq behoudt zich het recht voor om te allen tijde de API te wijzigen of de beschikbaarheid ervan op te schorten of te beëindigen, zonder dat de gebruiker in dat geval enig recht kan claimen op het gebruik van de API of enig recht op schadevergoeding wegens het niet beschikbaar zijn of van de API. publiq tracht over wijzigingen steeds te communiceren via tools.uitdatabank.be. Het huidig gebruik van de API creëert geen verworven recht op het verdere gebruik van de API in de toekomst. publiq behoudt zich het recht voor om te allen tijde de vereiste in te voeren dat het gebruiksrecht afhankelijk wordt gemaakt van het ondertekenen van een voorafgaande schriftelijke overeenkomst.

Gebrekkig functioneren van API

publiq wijst elke aansprakelijkheid af voor het gebeurlijk gebrekkig functioneren van de API en is dus niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de gebruiker zou lijden ten gevolge van het gebeurlijk gebrekkig functioneren van de API.

Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de API dient de gebruiker volgende gegevens te verstrekken: naam van de gebruiker, contactinformatie, publicatiekanaal of applicatie die door de gebruiker met de API gekoppeld zullen worden. Deze gegevens worden door publiq enkel gebruikt in functie van het gebruik van de publicatietools en om de gebruiker hierover te informeren. De gebruiker heeft steeds recht op toegang en verbetering van zijn gegevens.

Vrijwaring

Door gebruik te maken van de API verbindt de gebruiker zich ertoe om publiq geheel en onvoorwaardelijk te vrijwaren voor elk nadeel en elke schade die publiq lijdt ten gevolge van zijn onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van de API. De gebruiker verbindt zich er ook toe om op eerste verzoek van publiq op zijn persoonlijke kosten tussen te komen in elke hangende procedure ingeleid door derden lasten publiq op grond van zijn ongeoorloofd gebruik of van schade veroorzaakt aan derden door iw ongeoorloofd gebruik van de API.

Logging

Elke oproep van de API wordt in een centraal register opgeslagen en kan nadien gebruikt worden voor analyse en rapporteringsdoeleinden. I.g.v. gratis gebruik kan publiq de web server logs manueel of automatisch opvragen van de server die door de gebruiker ingezet wordt voor publicatie zodat deze logs gekoppeld kunnen worden aan de API logs. publiq kan de gebruiker vragen een cookie door te sturen naar de bezoeker van zijn site om onderzoek te plegen naar terugkerende gebruikers. publiq wijst in dat geval elke aansprakelijkheid af in geval van schade voor de gebruiker ten gevolge van het weigeren van een cookie.

III. Betreffende het gebruik van de UiTdatabank

De gebruiker verbindt zich ertoe om de bepalingen van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken te respecteren en correct na te leven. publiq behoudt zich het recht voor om iedere inbreuk op voormelde wet te laten sanctioneren via een burgerrechtelijke procedure of via de neerlegging van een strafrechtelijke klacht.

IV. Betreffende het aanleveren van gegevens aan de UiTdatabank

De API laat toe audiovisueel materiaal aan te leveren aan de UiTdatabank. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat via de UiTdatabank dit audiovisueel materiaal openbaar wordt verspreid. De gebruiker dient bijgevolg alle geldende auteurs- en portretrechten te respecteren, evenals alle andere toepasselijke wetgeving, en kan daarvoor ook aansprakelijk worden gehouden.

V. Betreffende het gebruik van de gegevens van de UiTdatabank

publiq streeft ernaar de gegevens van de UiTdatabank zo accuraat en volledig als mogelijk ter beschikking te stellen. publiq kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie, noch voor enige schade die zou voortvloeien uit het ter beschikking stellen of uit het gebruik van de gegevens van de UiTdatabank.

De gegevens van de UiTdatabank zijn beschermd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 31 augustus 1998 inzake de rechtsbescherming van databanken, de wet van 30 juni 1994 inzake bescherming van computerprogramma’s, de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en elke ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.

VI. Algemene bepalingen

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op interpretatie en uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden. In geval van geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Deelbaarheid van clausules

De onwettigheid of nietigheid van één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal geenszins de onwettigheid of nietigheid van de overige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden of van deze gebruiksvoorwaarden in z’n geheel met zich meebrengen. publiq behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval de onwettige of nietige bepaling te vervangen door een werkbare en geldige bepaling.

Lees vorige:
Mogelijkheden